Algemene Voorwaarden

 1. Iedere huurder is aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.
 2. Verhuurder verleent aan de huurder vrijblijvend een optie op de faciliteiten van verhuurder. De huurder dient binnen het verstrijken van de geldigheidsduur van maximaal één maand, tenzij anders wordt overeengekomen, aan verhuurder kenbaar te maken van de optie gebruik te willen maken. Na deze periode komt de optie automatisch te vervallen.
 3. Bij het aanvaarden van de desbetreffende optie verstuurt verhuurder aan de huurder een bevestiging van de reservering. Deze overeenkomst dient binnen de gestelde termijn voor akkoord getekend te worden geretourneerd. Indien dit niet gebeurt komt de reservering te vervallen.
 4. De door verhuurder opgegeven prijs is inclusief eventuele vergoedingen zoals gas, water, elektra, schoonmaak. Meerverbruik zoals tijdsduuroverschrijding of extra inzet van een beheerder worden op nacalculatiebasis aan de huurder in rekening gebracht.
 5. Verhuurder is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen aan de huurder in rekening te brengen. Hierbij wordt uitgegaan van het jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek vast te stellen consumentenprijsindexcijfer.
 6. Betaling dient te geschieden volgens factuur of anders zoals dit met verhuurder is Verhuurder is gerechtigd, buiten de hoofdsom en de rente, alle incassokosten te vorderen van de huurder die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
 7. De huurder heeft het recht een gesloten overeenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren of van het gehuurde geen gebruik te maken, om welke reden dan ook. In dat geval is de huurder gehouden om aan verhuurder, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een vergoeding te betalen, zelfs indien er sprake is van overmacht. Deze vergoeding bedraagt 10% van de huursom in geval van annulering tot tien weken voor de ingangsdatum van de huur en 50% van de huursom bij annulering korter dan tien weken en langer dan vier weken voor de ingangsdatum van de huur. De volledige huursom is verschuldigd indien de huurder korter dan vier weken voor de ingangsdatum van de huur annuleert. De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen dertig dagen na verstrekking van een factuur.
 8. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag(en) niet beschikbaar zijn van de betreffende locatie behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van verhuurder te wijten zou zijn. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan bedrijf belemmerende omstandigheden zoals rouwdiensten, noodopvang Swaensborch, brand, vorst, overstroming, weigeren vergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog enz.
 9. De huurder staat er voor in dat de in de locatie te houden activiteiten op geen enkele wijze stuitend zullen zijn, beledigend dan wel indruisend tegen de wet of de goede zeden, een en ander naar het oordeel van verhuurder. Bij overtreding van dit artikel is verhuurder bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen voor de gederfde huurinkomsten.
 10. Huurder dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gehuurde- onder opgave van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen - en over eventuele consumptieverzorging.
 11. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:
  ochtend: 09.00 – 12.00 uur voor GK: tot 13.00.
  middag : 13.00 – 17.00 uur.
  avond   : 19.00 – 23.00 uur.
  Na 23.00 uur wordt er een toeslag in rekening gebracht.
  Voor Gebouw Samuel gelden andere tijden die nader in overleg met verhuurder worden overeengekomen.
 12. In het gehuurde mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, behoudens met voorafgaande toestemming van de beheerder.
 13. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in door de beheerder aan te wijzen ruimte(n).
 14. Indien huurder gebruik maakt van een cateringdienst of vergelijkbare dienst zullen er nadere afspraken gemaakt worden.
 15. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
 16. Onderverhuring of in gebruik afstaan aan een derde is niet toegestaan, tenzij verhuurder daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 17. De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend door personeel van verhuurder te geschieden.
 18. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.
 19. Het is zonder toestemming van verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 20. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids)voorschriften.
 21. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.
 22. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 23. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 24. Huurder is verplicht na afloop van het gebruik de locatie (veeg)schoon op te leveren in de staat waarin de huurder deze aantrof, een en ander ten genoegen van verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor de afvoer van materialen en afval verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 25. Tijdelijke extra aansluitingen voor b.v. telefoon, internet en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden de huurder in rekening gebracht.
 26. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder, of anders is overeengekomen met de verhuurder. Gebruiker is verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventuele rechten die van toepassing zijn bij het gebruik van de zaalruimte door gebruiker, dat betreft onder meer rechten van toepassing op het ten gehore brengen van muziek en liederen, het gebruik van teksten, publicaties, uitgaven e.d., zoals bijvoorbeeld auteursrechten die door Buma/Stemra kunnen worden uitgeoefend, echter zonder daartoe beperkt te zijn. Gebruiker vrijwaart hieromtrent de verhuurder resp. eigenaar van het gebouw van iedere aansprakelijkheid.
 27. Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden, of anders is overeengekomen met de verhuurder.
 28. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma's geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.
 29. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.
 30. Verhuurder is tegenover derden niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van huurder.
 31. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen van derden die zich in of bij de locatie bevinden.
 32. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van de huurder of van derden. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake, behalve in geval dat schade of letsel het gevolg is van de staat van het gehuurde en uitsluitend , voor zover verhuurder ter zake grove schuld treft of ernstig nalatig is gebleken.
 33. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet beslist verhuurder.
 34. Wij streven ernaar om de kerk optimaal te verwarmen, desondanks kunnen wij geen toezeggingen doen. De ervaring wijst uit dat een temperatuur van 17 à 18 graden in de kerk niet altijd haalbaar is. Wij zullen hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 35. Huurder is verantwoordelijk voor, indien wettig noodzakelijk, de aanwezigheid van opgeleide medewerkers voor bedrijfshulpverlening. Een huurder die bij zijn evenement meer dan 250 bezoekers verwacht dient vier vrijwilligers te leveren voor het begeleiden van de bezoekers naar de nooduitgangen bij een ontruiming, zie ook bijgaande instructie.
 36. Bij gebruik van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Monnickendam door derden zullen de oorspronkelijke bestemming en waardigheid van de gebouwen strikt in acht worden genomen.

algemenevoorwaarden verhuur 2017 GK